Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres PPH EL-STYK s.c., Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, telefon 22 789-04-01 adres email elstyk@elstyk.eu

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PPH EL-STYK s.c., Góraszka 35, 05-462 Wiązowna, telefon 22 789-04-01 adres email elstyk@elstyk.eu

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres PPH EL-STYK tylko wówczas, gdy towar:

• nie był używany,

• nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia - jeżeli takie posiadał,

• nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko - jeżeli takie posiadał,

• nie została zerwana plomba lub hologram oryginalności - jeżeli takie posiadał,

• nie został w inny sposób zniszczony.

4. Wraz ze zwracanym produktem należy przesłać dowód zakupu (faktura lub paragon).

5. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Zwracany towar musi być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.

6. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

8.PPH EL-STYK nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

• które wykonano na specjalne zamówienie lub wykonano inną czynność wpływającą bezpośrednio na jego zróżnicowanie względem oficjalnego katalogu producenta.

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

• świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

12. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy.

Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana np. w następujący sposób:

• poprzez wysyłanie wiadomość email na adres elstyk@elstyk.eu

• listownie na adres PPH EL-STYK, Góraszka 35, 05-462 Wiązowna,

• dzwoniąc pod nr 22 789-04-01

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest odesłanie na adres PPH EL-STYK towaru wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zakupu (kserokopia faktury lub paragonu), opisem usterki oraz adresem zwrotnym z podaniem kontaktowego numeru telefonu, w przypadku braku tych dokumentów czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

10. Jeśli reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas, wysyłacie go na własny koszt.

11. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy.

12. Firma PPH EL-STYK nie przyjmuje przesyłek odesłanych do siedziby firmy za pobraniem.

13. Naprawiony towar zostanie odesłany na koszt sklepu PPH EL-STYK.

14. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

15. Firma PPH EL-STYK nie zwraca kosztów dostawy i odesłania produktu do siedziby firmy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

PPH EL-STYK s.c. Góraszka 35, 05-462 Wiązowna,

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia [numer] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.