Transformatory toroidalne 120VA

Transformatory toroidalne 120VA

Transformatory toroidalne o mocy 120VA firmy EL-STYK.

Transformator toroidalny TS 120VA 230/10V - 12A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/10V - 12A

brutto: 139,20 zł
(netto: 113,17 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/11V - 10,90A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/11V - 10,90A

brutto: 134,20 zł
(netto: 109,11 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/14V - 8,57A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/14V - 8,57A

brutto: 140,00 zł
(netto: 113,82 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/17V - 7,05A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/17V - 7,05A

brutto: 135,20 zł
(netto: 109,92 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/18V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/18V

brutto: 134,25 zł
(netto: 109,15 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/19V - 6,31A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/19V - 6,31A

brutto: 125,70 zł
(netto: 102,20 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/21V - 5,71Amp

Transformator toroidalny TS 120VA 230/21V - 5,71Amp

brutto: 125,40 zł
(netto: 101,95 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/24V - 5Amp.

Transformator toroidalny TS 120VA 230/24V - 5Amp.

brutto: 122,90 zł
(netto: 99,92 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x10V 2x6A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x10V 2x6A

brutto: 132,16 zł
(netto: 107,45 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x12V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x12V

brutto: 139,90 zł
(netto: 113,74 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x24V 2x2,5A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x24V 2x2,5A

brutto: 164,35 zł
(netto: 133,62 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x35V 2x0,58A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x35V 2x0,58A

brutto: 148,50 zł
(netto: 120,73 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x8V - 2x7,5A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/2x8V - 2x7,5A

brutto: 145,00 zł
(netto: 117,89 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/30V - 4A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/30V - 4A

brutto: 139,90 zł
(netto: 113,74 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/35V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/35V

brutto: 127,06 zł
(netto: 103,30 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/40V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/40V

brutto: 122,02 zł
(netto: 99,20 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/42V - 2,85A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/42V - 2,85A

brutto: 139,70 zł
(netto: 113,58 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/55V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/55V

brutto: 132,23 zł
(netto: 107,50 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/6V - 20A

Transformator toroidalny TS 120VA 230/6V - 20A

brutto: 145,00 zł
(netto: 117,89 zł)
Transformator toroidalny TS 120VA 230/8V

Transformator toroidalny TS 120VA 230/8V

brutto: 139,80 zł
(netto: 113,66 zł)