Transformatory Toroidalne

Transformatory Toroidalne

Transformatory toroidalne TS w obudowie ( o mocy 20 i 50 VA) oraz tranformatory bez obudowy o mocy od 20VA do 630 VA.